DSC_0244

วันนี้ (13มีนาคม 2557) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมบุรีศรีภูบูทีค โฮเทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพิภพ  ฟู่เจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ สำรวจ และออกแบบเบื้องต้นทางพิเศษ เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 โดยมีนาย ณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนภาคธุรกิจการขนส่ง เข้าร่วมในการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

DSC_0237

กทพ. ได้มีการขานรับนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ด้วยแนวคิดที่จะให้มีทางพิเศษเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมุ่งหวังให้ทางพิเศษของไทยเป็นสี่แยกของ AEC อยู่บริเวณด่านชายแดนทั้ง 4 จุด คือ แม่สาย แม่สอด มุกดาหาร และสะเดา โดยมีรูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร (One StopService) เช่น ภาษี การผ่านแดน ค่าธรรมเนียม พื้นที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ และวางแผนที่จะนำระบบ ETC โดยใช้บัตร Easy Pass เข้ามาใช้ในการเก็บค่าผ่านทาง เพื่อพัฒนาความสะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคมและการผ่านแดนระหว่างประเทศ จึงจัดให้มี “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ สำรวจ และออกแบบเบื้องต้นทางพิเศษ เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ” เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบธุรกิจให้บริการด้วยระบบทางพิเศษออกสู่เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์แก่สมาชิกประชาคมอาเซียน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการศึกษา พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม การประเมินผลกระทบทางด้านสังคม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบทางด้านสังคม ทั้งนี้การดำเนินงานในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม เริ่มมาตั่งแต่เดือนกรกฏาคม 2556 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน การศึกษาได้ดำเนินงานมาแล้วทั้งสิ้นกว่า7 เดือน คาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จใน เดือน กรกฏาคม 2557 นี้

DSC_0249

“การจัดสัมมนาในวันนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะข้อมูลและข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนในพื้นที่จะช่วยกำหนดทิศทาง รวมถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาการดำเนินงานของ กทพ. แล้วยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิอีกด้วย”

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
การทำงานหม้อน้ำ
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
การทำงานหม้อน้ำ
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล