ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล

dagag

หัวเผามีหน้าที่ในการช่วยสตาร์ทเครื่องดีเซลเปนอุปการณที่ชวยในการสตารตเครื่องยนตใหติดไดโดยงาย

หนาที่ของหัวเผา

หัวเผา (Glow plug) จะเปนอุปกรณที่ทําความรอยโดยใชไฟฟา ซึ่งจะยื่นสวนปลายที่ให
ความรอนเขาไปภายในหองเผาไหม ทําหนาที่อุนอากาศและผนังในหองเผาไหม ชวยในการเผา
ไหมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดเขาไปภายในหองเผาไหมในขณะที่เครื่องยนตืเย็นหรือมีอุณหภูมิต่ํา
หัวเผาจะมีลักษณะคลายกับหัวเทียนของเครื่องยนตแกสโซลีน โดยจะมีเกลียวเพื่อขัดยึดให
ติดกับฝาสูบ ตรงสวนปลายจะเปนขดลวดความรอนยื่นเขาไปภายในหองเผาไหมเพื่อใหความรอน
กับอากาศ โดยทั่วๆไป หัวเผาจะถูกติดตั้งสูบละ 1 ตัว
หัวเผา จะทํางานไดโดย อาศัยระบบไฟฟาในรถยนต โดยผานสวิตชที่ใชควบคุมการทํางาน
ของหัวเผา กระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่จะไหลผานหัวเผาทุกตัวโดยมีสะพานไฟตอถึงกันทุกตัว
ในขณะเปดสวิตชตําแหนง ON

ชนิดของหัวเผา

หัวเผาที่นํามาใชกับเครื่องยนตดีเซล สามารถแบงออกเปน 2 แบบ

  • หัวเผาแบบขั้วเดียว

หัวเผาแบบขั้วเดียวนี้ จะมีไสความรอนที่มีลักษณะเปนแทงโดยทําเปนปลอกหุมไสสายไฟ
ที่ตอจะมีเพียงขั้วเดียว สวนปลายขั้วสายอีกขั้วหนึ่งจะตอเขากับโครงของหัวเผาและครบวงจรที่
เครื่องยนต การตอโยงสายเพื่อทําใหกระแสไฟฟาไหลผานระหวางหัวเผาแตละตัวจะตอแบบแขวน

asfasf

แสดงลักษณะการตอวงจรหวเผาแบบขนาน
safsag

            ขอดีและขอเสียของหัวเผาแบบขั้วเดียว

ขอดีของหัวเผาแบบขั้วเดียว
– ถาหัวเผาตัวหนึ่งตัวใดชํารุด หัวอื่นก็ยังสามารถใชงานไดตามปกติ
– ใหคาความรอนไดสูง
– มีความทุนทาน เพราะมีปลอกหุมไสความรอน
– เกิดการลัดวงจรนอย

ขอเสียของหัวเผาแบบขั้วเดียว
– มีราคาแพง
– ใชเวลาในการเผานาน

  • หัวเผาแบบ 2 ขั้ว

หัวเผาแบบ 2 ขั้วนี้ จะมีไสความรอนตรงปลายสายเปนขั้วตอ 2 ขั้ว แตจะไมมีขั้วสายตอกับ
โครงหัวเผาเพื่อตอลงดินการตอวงจรไฟระหวางหัวเผาแตละตัว จะตอแบบอนุกรม หัวเผาที่นํามาใช
สวนมากจะเปนแบบปลายหัวเผาไมมีปลอกหุม

sfsafsafsf

แสดงลักษณะการตอวงจรหัวเผาแบบอนุกรม

yuykhjk

แสดงความคิดเห็นใน ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล