GOALMotor

จากการสุ่มของระบบ ได้รายชื่อผู้โชคดีเเล้วจ้า!!! นอนรอรับบัตรงาน Motor Show 2013 !!! ฟรี !!! 120 ท่าน ท่านละ 2 ใบ 

 1. น.ส. นภัสวรรณ โชติการ
 2. นางสาวณัฐนพิน ปทีปโชติวงศ์
 3. นาวสาวปิยะฉัตร นาคสุข
 4. ศุภฤกษ์ บุญศิริ
 5. นายเขตต์ รัตนมาศ
 6. ชูเดช รัตนโสภณ
 7. อุรชา ชัยดรุณ
 8. นิภา ศิรินภานนท์.
 9. อุรัสยา ชัยดรุณ
 10. กาญจนันต์ กาญจนเจตนี
 11. คุณาวุฒิ วิบูลย์พันธุ์
 12. วรัญญา มะลิทอง.
 13. นายขจรศักดิ์ อำนวยพร
 14. นายชญาพล มะโนธรรม.
 15. นายชญาพร มะโนธรรม.
 16. นางสาวฌิณฐิติชญา เตชะกฏิ์โยธิน.
 17. นายธีรเจต เพ็ชรฤาชา
 18. นายพลวรรธ จัยวัฒน์
 19. นางสาวพจนา ศรีวงศ์ษา
 20. ก้องกฤต สกุณาธวงศ์
 21. บุญยืน ชื่นกระโทก
 22. นส.รัตนาลัย จงอร่ามรุ่งเรือง
 23. นาย มนูญ ศงสภาต.
 24. นายการุณ นิมบุญจาช
 25. ณัฐฐิรา ปัญญาพินิจ
 26. วสันต์ วรรณเสน
 27. นายณัฐวุฒิ อ่อนจันทร์
 28. เดชา คงทอง
 29. ปาริชาติ พรหมตา.
 30. วิชัย อัศวเวทวุฒิ
 31. วิบูลย์ สุรวิทย์ธรรมะ
 32. ชยาภัสร์ ตั้งสัจจะกุล
 33. สมพร พละสาร
 34. นายอนันตพงษ์ งามขำ
 35. ลักษภณ กลิ่นสุคนธ์
 36. อนิรุทธิ์ เรืองกุลศิริยศ.
 37. จุฑารัตน์ คำแก้ว
 38. กิตติ เวสสะสุนทร
 39. กรกฤช เรืองกิจไพบูลย์
 40. จักรกรด ผลเจริญสมศักดิ์ บัวศรี.
 41. สมศักดิ์ บัวศรี
 42. ธเนศ ประเสริฐสิริพงศ์
 43. นายก่อเกียรติ ประกอบธรรม
 44. นายคมสัน ริชาร์ด
 45. คุณรัตนา พุ่มสอาด
 46. นายกมล แซ่ตั้ง
 47. โยธิน สมสกุล
 48. ณภัทรสร การชะวี
 49. สยาม งามสุทธิ
 50. สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
 51. ธนัช ศิริพิทักษ์
 52. นาย ศิริเชาว์ คำคล้อย.
 53. นันทวัชร คงเจริญ
 54. นาย ธีรเดช เสวตสูตร.
 55. นฤพนธ์ บำรุงศิลป์
 56. ณํฐพงษ์ มุ่งหมาย
 57. ปิยะวัฒน์ อุไรกุลวัฒน์
 58. โชคชัย วิรุฬห์สวรรยา
 59. ณัฐภัทร พ่วงอินทร์
 60. ธีรภัทร แช่มโชติ
 61. วรวุฒิ ขันทอง
 62.  ชื่อ ศศิธร เกษกรรณ์.
 63. หรรษชัญณ์ จินากุล
 64. ทนงศักดิ์ คันธรรมพันธ์
 65. นางสาว ชนกานต์ บริสุทธิ์
 66. นายญานธร นพเก้า
 67. ทนงศักดิ์ ทองสิทธิ์
 68. อมรเทพ สีสมบุญ
 69. เพ็ญศรี มหาชนก
 70. นาย เชียร์ญวิช เลิศไกร
 71. สุรเชษฐ์ เลนะนันท์
 72. นฤพนธ์ ละม้ายศรี
 73. ทนงศักดิ์ แซ่ตัน.
 74. ศุภชัย สูงเมฆ
 75. จิรานุวัฒน์ สุพันธมาตย์.
 76. ไพรัตน์ ยิ้มวิลัย
 77. ธงชัย ยิ้มวิลัย
 78. จเร ศรีสวกานตย์
 79. ปองพล พุกสาย
 80. ชดิฐ ศุภศักดิพงศ์
 81. เชาวลิต มืตรขจร
 82. ปิยมาภรณ์ ดอกบัว
 83. สรรเพชร คงพูลศิลป์
 84. ฉัตรดนัย มูลละ
 85. ว่าที่ ร.ต.ภัทราวุธ การะเวช.
 86. สิทธิชัย สุวรรณกรณ์
 87. อนุพงษ์ แจ่มเที่ยงตรง
 88. พีระยุทธ ตั้งจิตอารีย์
 89. อดิศักดิ์ พลเมือง
 90. ภัทรพล แช่มประเสริฐ
 91. นายคฑาวุธ บุญศิลป์
 92. คณาวุฒิ ชะโนวรรณะ
 93. นายศิริวัฒน์ เอียดทองใส.
 94. พรทิพย์ ชิวค้า
 95. ณัฐนันท์ เครือมา
 96. ศรายุธ มานัตร์
 97. วรวิทย์ อ่อนวงษ์
 98. อภิศรา ทัดแก้ว
 99. บุญเลิศ แซ่อึ้ง
 100. จาตุรงค์ ภูมินิรันดร
 101. โกเมศ บุตรทรัพย์
 102. อนุชิต อภิชม.
 103. กันทิมา ลิ้มปัญญาเลิศ
 104. ว่าที่ ร.ต. หญิงอภิญญา สุขเขียว
 105. น.ส.ภิรญา กีรติวุฒิพร
 106. อนุวัฒน์ บุญรังษี
 107.  ชื่นนภา ชัยกันทะ.
 108.  วิทยา จูงพิริยะพงษ์.
 109. ดุสิต ปัทมชูติ.
 110. ณรงค์รัชช์ ชัยบุญสวัสดิ์
 111. ณัฐวุฒิ ควรแย้ม
 112. เสมอเหมือน โลหะกิจ
 113. Tave tarnate
 114. คมเดช เมธาวีกุล
 115. นายพงศธร ดำริห์
 116. จิราพัฒน์ ชั่งทอง
 117. นายประภาส ศรีสุรินทร์
 118. คณาวุฒิ ชะโนวรรณะ
 119. สุรเชษฐ์-วลงกรณ์ เพิ่มพล
 120. สารส กำเหนิดน้อย

 

**ทางเราของสงวนที่อยู่นะครับ เพราะจะผิด พรบ. ทางกฎหมายครับผม

***เนื่องจากมีผู้โชคดีเพิ่มอีก 20 ท่าน เราเพิ่งได้รับบัตรมาเพิ่มครับผม!!!

สำหรับท่านที่ไม่ได้รางวัล ไม่เป็นไร ติดตามได้ทาง รายการ Motor Solution FM89.5 เวลา 22.00 – 23.00 น. ได้นะครับ
ส่วนกิจกรรมหน้าเป็นอะไร ติดตามกันต่อไปได้เลยนะครับผม!!!

 

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล