ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม กรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 จำนวน 578 ทุน เป็นเงินกว่า 3,000,000 บาท  
แก่เด็กและเยาวชนภาคเหนือในโครงการ “เยาวชนไทยวันพรุ่งนี้” และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

001
        
        มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535 ได้สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่องมากว่า 21 ปี เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมอบเงินทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่
         ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาประวัติศาสตร์    ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
         พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
         ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 

        พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดภาคเหนือ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 
17 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมีเยาวชนได้รับทุนแล้วจำนวน 7,273 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น31,100,000 บาท 

        การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในภาคเหนือในปีนี้    มีเด็กนักเรียนเข้ารับทุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 578 ทุน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
        1. ทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                 จำนวน 316 ทุนๆละ         2,000 บาท
        2. ทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                 จำนวน 229 ทุนๆละ         5,000 บาท
        3. ทุนในระดับชั้นอุดมศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 
                                                                        จำนวน 33 ทุนๆละ       25,000 บาท 
        4. เงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ                 จำนวน                         400,000 บาท
         
        นอกจากนี้ มูลนิธิฯยังได้มีการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่บุพการีเสียชีวิตเนื่องมาจากโรคเอดส์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และดำเนินการในการจัดหาครอบครัวใหม่ หรือพ่อแม่อุปถัมภ์ให้แก่เด็กๆ โดยในปีนี้ มีการมอบทุนจำนวนทั้งสิ้น 72 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยที่ผ่านมาได้มอบทุนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,315 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 15,430,000 บาท 

        ดร.พิสิฏฐ  กล่าวว่า “พันธกิจหลักของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย คือ การให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของประเทศ ซึ่งมิได้จำกัดอยู่เพียงแต่ในด้านการให้ทุนสนับสนุนทางการศึกษาของมูลนิธิฯเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในทุก ๆ ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านความรู้ ศีลธรรม สุขภาพ และจิตใจ นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนแล้วนั้น มูลนิธิฯ ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดไป” ดังปณิธานที่ว่า 

“โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
การทำงานหม้อน้ำ
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
Review :: Honda City 2014 จัดเต็มทุกการขับขี่
VDO Clip
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
การทำงานหม้อน้ำ
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
Review :: Honda City 2014 จัดเต็มทุกการขับขี่