โชว์รูมและศูนย์บริการของบริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานี้ ถือเป็นอาคารเขียวแห่งแรกในประเทศไทย ที่รับรองโดยมูลนิธิและสถาบันอาคารเขียวไทย* ภายใต้นโยบายเรื่อง Eco Dealership Outlet ของโตโยต้า เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานและการบริการให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงาน (Economy) และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology) และเป็นการต่อยอดการดำเนินงานภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Integrated CSR Across Value Chain) ผ่านการดำเนินงานของผู้แทนจำหน่ายฯ ซึ่งโชว์รูม และศูนย์บริการของ บริษัท โตโยต้า ไทยเย็น จำกัด สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอาคารแห่งแรกที่ได้รับการรับรองระดับทองจากสถาบันอาคารเขียวไทย

ALTIS

สำหรับการรับรองอาคารเขียวนี้ ทางสถาบันอาคารเขียวไทยได้ใช้ “เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย” หรือ Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability – TREES โดยเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วยแนวคิด การประหยัดพลังงาน (Economy) และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecology) ทั้งสิ้น 8 หมวด ดังนี้

Ÿ หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร เป็นการประเมินการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอาคารเขียว การประชาสัมพันธ์สู่สังคม และการติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสร้าง และเมื่ออาคารแล้วเสร็จ

Ÿ หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ เป็นการประเมินสถานที่ตั้งที่ไม่กระทบกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และการลดปรากฏการณ์เกาะร้อนจากการพัฒนาโครงการ

Ÿ หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ เป็นการประเมินวิธีการใช้อย่างน้ำมีประสิทธิภาพ

Ÿ หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ เป็นการประเมินประสิทธิภาพของการใช้พลังงานภายในอาคาร รวมทั้งการใช้สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ

Ÿ หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง เป็นการประเมินการเลือกใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และวิธีบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง

Ÿ หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร เป็นการประเมินการระบายอากาศ ความส่องสว่างภายในอาคาร การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลพิษ

Ÿ หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินการลดมลพิษจากการก่อสร้าง การควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และการบริหารจัดการขยะ

Ÿ หมวดที่ 8 นวัตกรรม เป็นการประเมินการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการก่อสร้างอาคาร

โชว์รูมและศูนย์บริการเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้ถือเป็นการยกระดับการดำเนินงานของโชว์รูมและศูนย์บริการ ที่โตโยต้าผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่ชุมชนใกล้เคียงผู้แทนจำหน่ายฯ จากเดิมที่มีการกำหนดให้ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทุกรายดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ซึ่งนโยบายใหม่นี้นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุน และลดการปล่อยมลพิษแล้ว ยังรวมถึงการปรับภูมิทัศน์และบรรยากาศในการทำงานที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจของพนักงาน ทำให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี นำมาซึ่งแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีไปสู่ลูกค้าอีกทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบัน มีจำนวนโชว์รูมที่สมัครเข้าร่วมโครงการและอยู่ในระหว่างการพิจารณารับรองทั้งสิ้น 29 แห่ง และในอนาคตมีแผนผลักดันโชว์รูมและศูนย์บริการที่มีอยู่จำนวน 374 แห่ง** ให้พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน Eco Dealership Outlet เท่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารเดิม ภายใต้หัวข้อ การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง และ การควบคุมคุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร ต่อไป

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
การทำงานหม้อน้ำ
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
Review :: Honda City 2014 จัดเต็มทุกการขับขี่
VDO Clip
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
การทำงานหม้อน้ำ
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
Review :: Honda City 2014 จัดเต็มทุกการขับขี่