จากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” (White Road Project) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ โครงการนำร่อง“เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความปลอดภัยทางถนนสำหรับชุมชน” โดยความร่วมมือระหว่าง โตโยต้า -กรมทางหลวงชนบท – สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติเพื่อร่วมหามาตรการและแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านการมีส่วนร่วมจากชุมชน อันนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกัน และสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์สอนขับรถและพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถยนต์” กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นศูนย์สอนขับรถและฝึกอบรมหลักสูตรการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงเป็นศูนย์สอนขับรถต้นแบบให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อขอรับรองจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน ทำให้โตโยต้าได้รับรางวัล Prime Minister’s Road Safety Award ครั้งที่ 1 (ปี พ.ศ.2552) และ 2       (ปี พ.ศ. 2554) ที่ผ่านมาติดต่อกัน

PM Award

ตอกย้ำกับการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี ของโตโยต้า ถนน     สีขาว ส่งผลให้โครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” ถนนต้นแบบความปลอดภัยบนท้องถนนที่ยั่งยืน 5 ภูมิภาค 5 เส้นทาง ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในโอกาสครบ 50 ปีของโตโยต้า ได้รับรางวัล Prime Minister’s Road Safety Award ประจำปี พ.ศ. 2556 ทางด้านองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน ถือเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งได้รับการพิจารณาจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน งานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด     (สอจร.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ โตโยต้าถือเป็นบริษัทยานยนต์เพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัล วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ดร.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานสอจร. และหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยว่า “สำหรับประเด็นในการพิจารณาองค์กรผู้ได้รับรางวัลนั้น จะต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ในการแก้ปัญหาในประเด็นนั้นๆ อย่างน้อย 3 ปี และยังดำเนินการต่อ มีทีมทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน สามารถเป็นตัวแทนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน หรือสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ปัญหาของตนเอง หรือที่เรียกว่า “Change Agent” เป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ สามารถเชื่อมการทำงานกับท้องถิ่นและชุมชนรวมถึงขยายผลและการนำไปสื่อสารกับพื้นที่อื่น”

สำหรับโครงการ “ถนนแห่งรอยยิ้ม” (Smiling Road) ดำเนินงานภายใต้แนวคิด“ถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัยผสานด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน” หรือ Eco Safety Road  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัย ลดจุดเสี่ยงอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชน เป็นการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายถนนสีขาว เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเครือข่ายในชุมชนนำร่อง ทั้ง 5 ภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เชียงใหม่ ชุมพร ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำหนด

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานว่า “ถนนแห่งรอยยิ้มถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง โตโยต้าภาคีเครือข่ายถนนสีขาวเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า โดยเริ่มจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจร โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน ผนวกกับการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยด้านความปลอดภัยได้สร้างวงเวียนเพื่อลดความเร็วของผู้ใช้รถ และเกิดการหมุนเวียนของรถได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น สร้างช่องทางสำหรับจักรยาน รวมถึงติดป้ายจราจรเพื่อให้ความรู้กับคนในชุมชน ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อม ได้เลือกใช้วัสดุรีไซเคิล และมีจำหน่ายในท้องถิ่นในการก่อสร้าง ปลูกต้นไม้ภายในวงเวียนและรอบโครงการเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และทำแผงโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในวงเวียน ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นสามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนต่อไป”

              ดร.วิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการถนนแห่งรอยยิ้มของโตโยต้า นอกจากจะช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน อันเป็นหัวใจหลักของโครงการแล้ว และที่สำคัญยิ่งกว่า คือ สามารถบูรณาการความร่วมมือให้เกิดขึ้นภายในชุมชน ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณกุศลในท้องถิ่น  รวมถึงคนในชุมชนนั้น ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงถนนและร่วมดูแลรักษา ถือเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทำให้ชุมชนหันมาให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน”

นอกจากนั้น ถนนแห่งรอยยิ้ม ยังถือเป็นโครงการนำร่องที่สามารถนำไปขยายผลยังพื้นที่อื่น ๆ ได้จริง ซึ่งพิสูจน์แล้วจากถนนแห่งรอยยิ้มของจังหวัดฉะเชิงเทราที่เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานทางหลวงชนบท จ.ชลบุรี นำไปปรับปรุงถนนในบริเวณอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ได้นำไปเป็นต้นแบบในการปรับปรุงสภาพถนน การจราจรบริเวณสามแยกบึงสวนสาธารณะ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในชุมชน

นายวุฒิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในนามของบริษัทโตโยต้าฯ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่โครงการที่เราทำ มีคนเล็งเห็นความสำคัญ โครงการถนนแห่งรอยยิ้มเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทย ซึ่งโตโยต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถนนต้นแบบของความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยการนำหลักวิชาการและองค์ความรู้ทั้งในด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนได้อย่างสมดุลส่งผลให้เป็นต้นแบบที่มีการจัดการที่ดี ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำงาน และสามารถนำแนวคิดนี้ไปต่อยอดขยายไปสู่ชุมชนอื่น ๆ  ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้น ที่จะช่วยยกระดับการทำงานในระดับภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และเครือข่ายการลดอุบัติเหตุอย่างจริงจังและยั่งยืน

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล