บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างตำแหน่งการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยประกาศแต่งตั้ง คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ‘ประธานคณะกรรมการ’ (Chairman of The Board) แทน คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

Pramon-S.

ประมนต์ สุธีวงศ์

 

คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ (Chairman of the Board) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ในการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ คุณประมนต์ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มากมาย ทั้งด้านการบริหารการจัดการเพื่อให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานในฐานะประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ทั้งนี้ หลังครบวาระในวันที่ 31 มีนาคม 2560 คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สำหรับ คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ปัจจุบันอายุ 69 ปี จบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2514 ในตำแหน่งวิศวกร แผนกควบคุมคุณภาพ และด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ทางด้านบริหาร จึงได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญของบริษัทฯ นับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลสายงานการตลาด รองประธานกรรมการ (Vice Chairman) จนล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

Ninnart-Ch.

นินนาท ไชยธีรภิญโญ

 

ประวัติ  คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ “ประธานคณะกรรมการ” คนใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ชื่อ // คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
การศึกษา // 2509 – 2513 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน ภายในบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
2514 // เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
2519-2520 // “วิศวกรอาวุโส” แผนกควบคุมคุณภาพ  แผนกเทคนิคและวางแผน
2521 // “รองผู้จัดการ” แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกเทคนิคและวางแผน
2522-2524 // “ผู้จัดการ” แผนกวิศวกรรมการผลิตและแผนกควบคุณภาพ
2525-2528 // “รองผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ
2529-2531 // “ผู้จัดการ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุณภาพ
2532-2534 // “กรรมการสมทบ” ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ
2535-2538 // “กรรมการ” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย ฝ่ายประกันคุณภาพ และสำนักงานประธานด้านงานประสานงานราชการ
2539-2540 // “กรรมการจัดการอาวุโส” ฝ่ายวิศวกรรมและวิจัย, ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม
2541-2543 // “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่” ฝ่ายสายงานการตลาด
2544-ปัจจุบัน // “รองประธานกรรมการ”

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
2546-ปัจจุบัน // ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2546-ปัจจุบัน // นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
2551-ปัจจุบัน // ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย
2553-ปัจจุบัน // ประธานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะ
2557-ปัจจุบัน // ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย
2558-ปัจจุบัน // นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
2554-ปัจจุบัน // กรรมการคณะกรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล