news-details

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนที่ รร. วัดโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

อยุธยา – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนและธนาคารขยะที่โรงเรียนวัดโพธิ์ อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสนี้ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท ให้แก่นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ (ที่ 6 จากซ้าย) รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ โดยมีนายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ (ที่ 4 จากขวา) นายอำเภอมหาราช และนางอัฏฐวัฒน์ บรรจงพินิจ (ที่ 5 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง ร่วมในพิธี

ศูนย์การเรียนรู้นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมตามหลัก บวร ( บ้าน วัด โรงเรียน ) ผลักดันให้เกิดสังคมปลอดขยะ ผ่านกิจกรรมธนาคารขยะของโรงเรียนและชมรมกรีนทีม โดยจัดกิจกรรม ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมลักษณะนิสัยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สังคมปลอดขยะอย่างแท้จริง รวมทั้งนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะในชุมชน ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน, ชมรมนักเรียน “กรีนทีม” และธนาคารขยะของโรงเรียนวัดโพธิ์ ได้รับการสนับสนุนความรู้และแนวทางจากกลุ่ม Less Plastic Thailand


บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

อีเมล thailand-public-affairs@exxonmobil.com
You can share this post!