news-details

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 40

กรุงเทพ – เอสโซ่มอบทุนการศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” จำนวน 15 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ3 ในกลุ่มสาขาวิชา STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน และภาษาธุรกิจ (จีน ญี่ปุ่น) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในโอกาสนี้ นางสุดา นิลวรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้มอบเงิน 300,000 บาท ให้แก่ รศ. ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิธีมอบทุนจัดขึ้นที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร.พาสิทธิ์ ได้กล่าวคำขอบคุณโดยมีใจความสำคัญว่า “ขอขอบคุณ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้บริจาคทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทเอสโซ่ฯ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา นับเป็นการอำนวยประโยชน์ด้านทุนทรัพย์ให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับทุนให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และทำประโยชน์คืนสู่สังคมในอนาคตต่อไป”

นางสุดา กล่าวเพิ่มเติมว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการให้โอกาสทางการศึกษากับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 40 ปี นับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยจะยังคงให้การสนับสนุนต่อไป”

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์

อีเมล thailand-public-affairs@exxonmobil.com

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทะเบียนเลขที่ 0105545087

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ทะเบียนเลขที่ 0107539000073
You can share this post!